Inyigisho yo ku Cyumweru cya kabiri cya Adventi

CEPJ
Vidimus stellam eius

Misa isoza Forum y’Urubyiruko, Nyundo tariki 10/12/2017

Amasomo: Iz 40,1-5.9-11; 2Pet 3,8-14; Mk 1,1-8

Bavandimwe,

Muri iyi Misa ntagatifu isoza iri huriro ry’igihugu ry’urubyiruko gatolika, dushimire Imana. Tuvuge turanguruye nk’Umubyeyi Bikira Mariya: Ushobora byose yadukoreye ibitangaza (Reba Lk 1,49).

Dushimire Imana kuko idukunda byahebuje. Yaturemye idukunze kandi idufiteho umugambi wo kudukungahaza ibyiza byayo, no kutwigarurira. Yatugize abana yihitiyemo muri Yezu Kristu. Tuyishimire ibyiza byose twaronse muri iri huriro ry’agatangaza, tuyishimire kubera abantu bose bitanze batizigama mu kuritegura no kugirango rigende neza. Dushimire Imana kubera mwe bana bacu mwaryitabiriye muri benshi n’ababafashije bose kugubwa neza hano muri Diyosezi ya Nyundo.

Koko Imana yacu ikungahaye ku byiza kandi umugambi wayo wo kubidusendereza ntukuka. Nyagasani ntatinze kurangiza isezerano rye nkuko bamwe babivuga. Kuri Nyagasani umunsi umwe ari nk’imyaka igihumbi, n’imyaka igihumbi ikaba nk’umunsi umwe (Reba 2 Pet 3,8-9).

Dushoje iri huriro ku cyumweru cya kabiri cya Adventi. Turitegura guhimbaza Noheri yeregereje. Ijambo ry’Imana riratwibutsa imyifatire igomba kuranga abategereje iyuzuzwa ry’umugambi udakuka w’Imana.  Dukingurire amarembo y’umutima wacu Nyagasani uje. Mutagatifu Yohani Pawulo II abwira urubyiruko rwo mu Bufransa muri 1980 yagize ati: “Ouvrez toutes grandes vos portes au Christ” (Nimufungurire Yezu amarembo yanyu, nimufungure muheze). Duhamagariwe gutegura neza aho Nyagasani azanyura maze umuntu wese akabona umukiro uturutse ku Mana. Umuhanuzi Izayi arabihinira mu bintu bitanu (Reba Iz 40,3-4): gutegura mu butayu inzira, kuringaniza umuhanda ahantu h’amayaga, gusibanganya akabande, gusiza umusozi wose w’akanunga no guhindura imanga ikibaya.

Ntibyoroshye ariko ni ngombwa kandi birihutirwa. Nta kuzarira kuko iki ni cyo gihe. Ubutayu, amayaga, utubande, utununga n’imanga z’urubyiruko ni bya bindi byose bibazitira mu nzira igana Imana. Bifite amazina. Hari ibyo muhuriyeho hakaba n’ibyo buri wese ku giti cye yiyiziho. Uhoraho ntashaka ko hagira n’umwe uba igicibwa. Icyo yifuza ni uko abantu bose bisubiraho maze bakamugarukira maze bagakira (reba 2 Pet 3,9).

Aha ndifuza gusubira muri aya magambo ane Mutagatifu Yohani Pawulo II yabwiye urubyiruko mu bihe bitandukanye:

-Rubyiruko Yezu arabakunda, nimumukundire! (Urubyiruko rwa Diyosezi ya Roma mu mwaka 1979).

-Mu bibazo byinshi muhura na byo mu buzima bwanyu, nimugane Kristu kuko ari we gisubizo. Ni we ubaha igisobanuro cy’ubuzima bwanyu (Urubyiruko i New York 1979).

-Nimukingurire Yezu imitima yanyu. Ntimukagire aho mumuheza mu byanyu. Ni we byishimo nyakuri by’ubuzima bwanyu (Abanyeshyuri bo mu mashuri y’abafrere b’amashuri ya gikristu i Roma , 1981).

-Nk’intumwa ku nkengero z’ikiyaga cya Galileya kimwe n’abandi bagize amahirwe yo guhura na we: umugore wo muri Samariya, Nicodemu, Zakewusi, impumyi yabuvukanye, umukuru w’abasirikari b’abaromani, Yezu atera buri gihe intambwe yambere agana buri wese mu mateka y’ubuzima bwe. Guhura na we byahinduye ubuzima bwa buri wese mu bamukinguriye amarembo y’umutima wabo. Abahuye na we baranyurwa by’uwavumbuye ubukungu bw’agaciro gakomeye. Nimwibuke mu Ivanjili aho Petero mu izina ry’abigishwa be aho agira ati: « twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y’ubugingo bw’iteka » (Yoh 6,68) (Urubyiruko  Roma 1983).

Muri iki gihe cya Adventi, twumva ubutumwa Yohani Batisita yasohoje mu gihe cye bikarushaho kutwumvisha icyo duhamagariwe muri ibi bihe turimo n’uko tugomba kubyitwaramo.Yohani Batisita, integuza n’umuhamya, yamamaje Inkuru nziza ko Yezu agiye kuza gukiza abantu, yerekana uburyo bwo kumwitegura neza kandi aramwerekana aho amariye kuza. Dutangazwa n’uko yari yitereye: yambaraga umwenda uboheshejwe ubwoya bw’ingamiya, agakenyeza umukoba, kandi yatungwaga n’isanane n’ubuki bw’ubuhura (Reba Mk 1,6). Mu yandi magambo ntiyiziritse ku by’isi, ibi bikamuha ubwigenge busesuye mu gusohoza ubutumwa bwe. Yohani Batisita nyurwa na duke bikamurinda irari bigatuma ahorana ibyishimo bitageruka.

Rubyiruko, nimube ba Yohani Batisita bo muri ibi bihe n’ab’ibihe bizaza. Iyi si yacu irabikeneye. Muri iyi si irimo benshi bimitse ibigirwamana byitwa ifaranga n’amaraha bikabaviramo umuvumo, nimugaragaze ibyishimo by’umuryango ufite Imana ho Umutegetsi.  

Mukurikize imyitwarire ya Yohani Batisita: ntajenjetse, afite intego, akagira gahunda, disipline n’ubutwari.

Rubyiruko dukunda, Shitani ibategera mu nzira z’igihogere n’ubusamo, aho ushaka kugera ku kintu vuba kandi utavunitse. Nimuhatanire kunyura mu muryango ufungane uganisha aheza. Muzibukire kugendera mu kivunge ibaganisha ahabi. Mumenye kubwira Yezu ngo yego kandi ijye iba yego koko imvugo ijyane n’ingiro. Imbere y’ikibi n’umushukanyi mujye mumenya kuvuga oya mushize amanga. Aho kuryamira ukuri Yohani Batista yemeye kuryamira ubugi bw’intorezo. Yatinyutse kubwira Herodi ko abujijwe gutunga umugore wa murumuna we (Reba Mk 6,18). Byamuviriyemo gucibwa umutwe. Ngubwo ubutwari bugomba kuturanga twe abemera Kristu.

Rubyiruko rwacu dukunda, mukurikije urugero rwa Yohani Batisita. Ijambo ryanyu n’imyifatire yanyu bitandukanye n’ibyo ab’iyi si nibitere ababumva n’abababona kwibaza maze bahinduke barusheho kuba beza. Nimube umusemburo w’ineza muri iyi si yacu. Nimubwire urungano ukuri kwabanyuze, muhanure isi. Musangize bose ibyishimo mukesha kuba abakristu no kuba muri Kliziya, umuryango mugari w’abana b’Imana. Mu gihe hari ibikorwa byinshi bitesha agaciro ubuzima kandi ari ingabire ikomeye twahawe n’Imana, mwiyubahe, mwubahe ubuzima bwanyu, ubwa bagenzi banyu kandi muburengere kuva umuntu agisamwa kugeza igihe Imana imwihamagariye. Ni icyaha gikomeye kwica mugenzi wawe cyangwa se kwiyahura. Ni amahano gukuramo inda kuko umwana ugisamwa abari umuntu uba atangiye kubaho. Nimuhanure urungano rwishora mu biyobyabwenge, ubusambanyi n’izindi ngeso. Nimuhanure urubyiruko rushukwa rukajyanwa mu bikorwa by’ubugome, iterabwoba n’ubundi bugizi bwa nabi.

Rubyiruko dukunda, mu gusoza ndabashishikaza muri aya magambo ya Petero Mutagatifu: Nimurangwe n’imigenzereze itunganye, mwubahe Imana, mukore ibishoboka byose kugira ngo Nyagasani azabasange  mu mahoro, muri abaziranenge n’inyangamugayo (Reba 2 Pet 3,11-14). Muhore muri maso kandi mushishikariye gusenga. Murabe urumuri n’umunyu w’isi aho muri hose. Murabe intumwa nka Yohani Batisita mu bihugu byanyu, muri Diyosezi zanyu, mu rungano, muri paruwasi zanyu, muri Santrali zanyu, mu miryango remezo, mu miryango yanyu.

Umugisha w’Imana ubaherekeze igihe cyose.

Mbaragije Bikira Mariya, Umwamikazi wa Kibeho.

Amen.

+Vincent HAROLIMANA

Umushumba wa Diyosezi ya Ruhengeri


Byanditswe : tariki ya 20 Ukuboza 2017 saa 02:45:13, ubu , : 86
Uwabitangaje : Secretariat CEPJ

֩ Ibitekerezo kuri iyi nkuru (0)

Nta gitekerezo kiratangwa kuri iyi nkuru, tanga agatego ube uwa mbere kugira icyo ubivugaho

Umugenzuzi

Funga Amazina:

Ijambo ry'ibanga:

Ohereza igitekerezo

Funga       
     

-
-


B I U URL    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Ohereza ifoto (itarengeje 200 kb), ariko si ngombwa

Andika iri jambo ry'igenzura:   05de3