Sinode y’Abepiskopi ku iyogezabutumwa mu Rubyiruko 2018 : «Urubyiruko, ukwemera n’umuhamagaro»

CEPJ
Sinide 2018

1. Nyirubutungane Papa Fransisko mu rwego rwo kuvugurura iyogezabutumwa muri iki gihe yahereye kuri Sinode y’Umuryango. Sinode y’Umuryango yamaze imyaka ibiri nyuma yayo Papa yandika ibaruwa «  Ibyishimo by’Urukundo » (Amoris Laetitia). Muri Sinode y’umuryango ikibazo cy’urubyiruko cyagiye kigaruka nk’abantu bagirwaho ingaruka n’ibibazo by’umuryango kandi no kureba uburyo bwogutegura imiryango yejo hazaza. Muri Sinode batubajije ingingo Sinode itaha yaziga, abepiskopi benshi basabako baziga ikibazo cy’urubyiruko. Nibwo rero Papa Fransisko yatangaje ko Sinode ikurikiraho ari Sinode iziga ikibazo cy’iyogezabutumwa mu rubyiruko.

Sinode niki?

2. Sinode ni urwego rwashyizweho n’Inama Nkuru ya Vatikani ya kabiri kugira ngo rufashe Papa na Kiliziya yose kugendera hamwe. Sinode ni ukugendera hamwe nka Kiliziya kugira ngo hatagira usigara inyuma cyangwa wibagirana, abepiskopi, abasaserdoti, abalayiki, urubyiruko. Sinodi n’ugutega amatwi buri wese. Buri muntu haricyo atwigisha. Urubyiruko mufite byinshi muzi twe abakuru tutazi, mufite byinshi mwumva twe tutumva, hari byinshi mubona twe tutabona. Mufite ukuntu mubona ibintu n’abantu, ukuntu mubona ubuzima twe tutazi. Sinode rero ni ukugira ngo ibyo byose tubihuze turusheho kujyana no kugira ishusho y’uko ubuzima buhagaze, ibibazo bihari none turebe icyakorwa kugirango ivanjili igere ku nyota y’abantu, ibafashe no gusubiza ibibazo bafite. Nyuma ya Sinode Papa, ahereye ku myanzuro y’inama, yandika ibaruwa yagituma ikubiyemo inyigisho n’umurongo Kiliziya izangeraho mu gukemura icyo kibazo cy’iyogezabutumwa kiba kimaze kwigwa.

Sinode ni Inama y’Abepiskopi bavuye ku isi hose bahagarariye abandi, bakicara mu nama hamwe na Papa kugirango barebe ibibazo runaka cy’ukwemera n’iyogezabutumwa bagishakira ibisubizo. Hari Sinode isanzwe na Sinode idasanzwe.

3. Sinode isanzwe (Synode Ordinaire) itangira gutegurwa hari ingingo abepiskopi ku isi bagaragaje ko ari ikibazo cy’iyogezabutumwa kiri kw’isi hose gikeneye gusuzumwa nogushakirwa ibisubizo ku buryo bwihutirwa urugero n’iyi Sinode turimo gutegura y’urubyiruko cyangwa iyo duherutsemo y’umuryango. Sinode isazanzwe itumirwamo Abepiskopi bavuye mu bihugu byose kwisi hose bahagarariye abandi hakurikije umubare w’Abepiskopi igihugu gifite. Iyo igihugu gifite abepiskopi batarenze 25 bagira intumwa imwe ibahagarira. Iyo igihugu gifite abepiskopi bagera kuri 50 bahagarirwa n’intumwa 2. Iyo mugihugu inama y’abepiskopi igizwe n’abepiskopi bagera kwijana bohereza intumwa 3, naho ibihugu bifite abepiskopi barenze 100 bohereza intumwa 4.
Muri Sinode hatumirwamo n’abahagarariye Kiliziya Gatolika y’iburasirazuba, Abiyeguriyimana n’abahagarariye andi madini nk’indorerezi. Abo ngabo batanga ibitekerezo ariko ntabwo bashobora gutora, hatora abepiskopi gusa.

4. Sinode idasanzwe (Synode Extraordinaire) ni Sinode itumizwa kwiga ikibazo cyihutirwa hagatumirwa abantu bake kandi ikamara igihe gito. Hari rero na Sinode y’umwihariko (Assemblée Spéciale) iyo ni Sinode ntoya ireba igice cya Kiliziya ku mugabane umwe w’isi. Habayeho Sinode y’umwihariko ya Afrika inshuro 2, habayeho Sinode y’umwihariko y’umugabane w’Uburayi, America ndetse na Asia.

5. Iyi Sinode y’Urubyiruko ni Sinode isanzwe ikaba ariya 15. Dore Sinode zisanzwe zayibanjirije:

I. 1967: Gukomeza no guha imbaraga ukwemera gatolika; Nyuma y’iyi Sinode yambere    
Papa nta baruwa yanditse ahubwo yemeje ivugurura ry’amategeko ya Kiliziya.

II. 1971: Ubutumwa bw’umusaserdoti n’ubutabera ku isi: Ibiro bya Papa byanditse ibaruwa
 “Ubutabera ku isi” (Justicia in Mundo).

III. 1974: Kwamamaza Ivanjili mu Isi y’ubu: Papa Paulo VI yandika ibaruwa
“Kwamamaza Ivanjili” (Evangelii Nuntiandi).

IV. 1977: Iyobokamana mu gihe cyacu: Mt Papa Yohani Paulo II yandika
“ Kateshezi mu gihe cyacu” (Catechesi Tradendae).

V. 1980 : Umuryango wa gikristu: Mt Yohani Paulo II yandika
“Ubumwe bw’umuryango” (Familiaris Consortio).

VI. 1983 : Penetensiya  no kwiyunga mu butumwa bwa Kiliziya: Mt Yohani Paulo II yanditse
 “Ubwiyunge na Penetensiya” (Reconciliatio et Paenitentia).

VII. 1987 : Umuhamagaro n’ubutumwa bw’umulayiki mu Kiliziya no mu isi:
Mt Yohani Paulo II yanditse “ Abemera Kristu Babalayiki” (Christifideles Laici).

VIII. 1990 : Gutegura abasaserdoti muri ibi bihe turimo: Mt Yohani Paulo II yanditse
 “Nzabaha abashumba” (Pastores Dabo Vobis).

IX. 1994 : Ubuzima bw’Abiyeguriyimana n’uruhare rwabo mu Kiliziya no mu isi:
Mt Yohani Paulo II yanditse “Ubuzima bwo kwiyeguriria Imana” (Vita Consacrata).

X. 2001: Umwepiskopi, umugaragu w’ivanjili ya Yezu Kristu  itanga ukwizera mu isi:
Mt Yohani Paulo II yanditse “Abashumba b’ubushyo bw’Imana” (Pastores Gregis).

XI. 2005 : Ukaristiya isoko n’indunduro y’ubuzima n’ubutumwa bwa Kiliziya.
Papa Benedigito XVI yanditse “Isakramentu ry’urukundo” (Sacramentum Caritatis).

XII. 2008 : Ijambo ry’Imana mu buzima n’ubutumwa bwa Kiliziya.
Papa Benedigito XVI yanditse “Ijambo ry’Imana” (Verbum Dei).

XIII. 2012 : Iyogezabutumwa rishya rihererekanya ukwemera: Papa Fransisko yanditse
 “Ivanjili yibyishimo” (Evangelii Gaudium).

XIV. 2015 : Umuhamagaro n’ubutumwa bw’umuryango mu Kiliziya no mu isi y’iki gihe:
Papa Fransisiko yanditse “Ibyishimo by’urukundo” (Amoris Laetitia).

XV. 2018:  Urubyiruko, ukwemera n’umuhamagaro.

6. Kugira ngo rero intego ya Sinode igerweho dushobore kugendera hamwe mbere na mbere nuko Sinode itegurwa kandi igaherekezwa n’isengesho kuko muri Sinode ni uguha umwanya  Roho Mutagatifu uyobora Kiliziya akayiyobora. Niwe umurikira imitima y’abemera bigatuma ibyo amurikiye abantu batandukanye bishyirwa hamwe tugashobora kujyana. Icya kabiri,  hari ibibazo byohererezwa inzego zinyuranye za Kiliziya, n’abakristu muri rusange, kugirango bibayobore mu gutanga ibitekerezo. Ibi bibazo byaroherejwe mu Kiliziya ku isi hose kugira ngo bisubizwe mu rwego rwo gutanga ibitekerezo, kugaragaza ibibazo biriho mu iyogezabutumwa mu rubyiruko nukuntu biteye. Ibi bibazo bisubizwa ni urubyiruko mu Kiliziya mu matsinda anyuranye, amashuli, imiryango y’Agisiyo Gatolika n’amashyirahamwe, kandi hifujwe ko ndetse n’abatari abagatolika bashobora gusubiza uko babona urubyiruko, impano zabo, ibyiza byabo, ibibazo byabo n’imbaraga zabo mu gukemura ibibazo.

Muri iyi Sinode ibibazo byabajijwe harimo ibibazo bose basubiza bijyanye n’ubuzima muri rusange, hakaba n’ibibazo by’umwihariko ku rubyiruko. Hari ibibazo bireba cyane umuhamagaro w’umuntu n’ubutumwa Imana yamuremeye agomba gusohoza. Imyaka y’ubuzima urubyiruko rugezemo n’igihe cyo gutekereza no kwibaza umuhamagaro wabo. Hari ibibazo bibazwa abarezi, abasaserdoti n’abajyanama ba roho. Hari ibibazo bigenewe kuburyo bw’umwihariko buri mugabane w’isi uko ari 5. Ibi bibazo rero bifasha abakristu banyuranye ku isi yose gushyira hamwe ubunararibonye bwabo, gusobanura no gusesengura bagashaka ibisubizo. Ibisubizo n’ibitekerezo bivuye ku isi hose biregeranywa bigakorwamo inyandiko yifashishwa muri Sinode. Muri ibi bitekerezo havamo ingingo zizagenderwaho mu nama ya Sinode mu kungurana ibitekerezo no kugira umurongo ngenderwaho mu gusesengura ibibazo no gutanga ibisubizo.

7. Inama ya Sinode imara ibyumweru bitatu. Muriyo nama haza abepiskopi bahagarariye abandi, n’Abakaridinali bayobora inzego zinyuranye za Kiliziya. Aba nibo bagize Inteko ya Sinode ( les Pères Synodaux). Abandi batumirwa n’abahagarariye abiyeguriyimana, impuguke mu bumenyi bunyuranye, zifashishwa mu kibazo kiri mu kwigwa (théologiens, psychologues,éducateurs etc...), urubyiruko ruhagarariye abandi, n’abahagarariye andi madini dukorana byahafi. Aba batumirwa batanga ibitekerezo, ariko iyo bigeze ku gutora ingingo zemejwe ntabwo batora, hatora gusa abagize inteko. Sinode itangirwa na Misa ya Roho Mutagatifu kandi igasozwa na Missa yo gushimira Imana. Muri Sinode haba inama rusange bose bahuriramo (Assemblée Plénière) aho buri muntu ahabwa ijambo iminota 3-5. Hanyuma hakaba no gukorera mu matsinda ari naho akazi kenshi gakorerwa. Ibivuye mu matsinda bishyirwa hamwe kugira mu nteko rusange abantu  bakagira icyo babivugaho baganisha ku myanzuro. Nyuma yaho hakorwa imyanzuro ivuye mu bitekerezo byatanzwe. Buri ngingo iratorwa yabona amajwi yagenwe ikemezwa nk’umwanzuro wa Sinode. Iyo myanzuro yemejwe na Sinode ishyikirizwa Nyirubutungane Papa akayifashisha mu kwandika ibaruwa ya gitumwa irimo inyigisho Kiliziya izagenderaho mu rwego rwo gukemura icyo kibazo kizwe muri Sinode. Ibaruwa ya gitumwa (Exhortation Apostolique Post Synodale)  n’ibaruwa iri mu rwego rwo hejuru mu buremere bw’inyigisho za Kiliziya.

Niki dutegereje kuri Sinode y’urubyiruko?

8. Uko ibihe bigenda bihinduka ku isi hose hakenerwa uburyo bushya bwo kugeza Ivanjili ku rubyiruko. Ababyiruka bajyana n’igihe babyirukiyemo bigasaba ko tumenya uko babona ubuzima nuko babona ibintu. Bidusaba kumenya imvugo yabo n’imyumvire yabo kugira ngo dushobore kubona imvugo ibafasha kumva ivanjili no kwakira Yezu Kristu. Hari ibibazo binyuranye urubyiruko rugira mu kwakira Ivanjili. Hari ibihugu usanga hari bake cyane mu rubyiruko bajya mu Kiliziya. Hari ibihugu urubyiruko rukururwa n’amadini y’ibyaduka akarutwara. Haraho usanga ubukene n’ubushomeri burwugarije. Haraho urubyiruko rufite ibibazo by’ibiyobyabwenge, ubucakara, kugirwa ibikoresho, gucuruzwa no gushorwa mu ntambara z’urudaca kubera ingengabitekerezo zitubaka ahubwo zisenya. Sinode rero izadufasha gusesengura no kubona uko ibibazo biteye n’ukuntu ivanjili yabohora urubyiruko muri iki gihe.

9. Kugira ngo rero dushobore kumenya uko urubyiruko rwumva ibintu nuko rubibona ni ukubatega amatwi kugirango twumve ibitekerezo bafite n’icyo Roho Mutagatifu ababwira. Muri iki gihe usanga abato tutabaha umwanya uhagije ngo tubumve nabo bumve ko tubumvise. Kubera ikoranabuhanga mu itumanaho urubyiruko n’abantu basabana cyane nabo baturanye ndetse nabo ku isi hose, ibi rero bituma hari byinshi bahura nabyo abakuru batazi. Hari nka amashusho y’urukozasoni usanga akwirakwizwa n’umwana muto agahura nayo. Uwo mwana winjijwe mu mabanga y’abantu bakuru ataragera igihe, ntiwamenya ibyo yabonye n’ingaruka byamugizeho. Ntabwo umenya uko yabyifashemo nukuntu yabyakiriye. Hari amashusho ateye ubwoba nko kwica urubozo, intambara cyangwa ihohotera ry’abagore n’abana. Ubundi amashusho nkaya bayarinda abana. Hari amashusho abana batemerewe kureba kuko ashobora kubangiza. Kuyabereka nabyo ihohotera. Ndibuka muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu Butaliyani televiyo yerekanaga amashusho y’imirambo n’abantu bishwe nabi urwagashinyaguro. Abantu baje gusabako ayo mashusho yajya yerekanwa nyuma ya saa sita z’ijoro abana baryamye. None ubu ku mbuga nkoranyambaga usangaho amashusho yose ntagushungura cyangwa batitaye kuyareba.

Iyo urebye nka mashusho y’urukozasoni usanga atesha agaciro n’icyubahiro imibonanompuzabitsina kuburyo apfubya urukundo rw’umukobwa n’umuhungu cyangwa urw’abashakanye. Bishobora gutuma urukundo rwabo rugarukira ku marangamutima n’irari ry’umubiri aho kuba urukundo rwiyibagirwa rugashakira mugenzi we icya mugirira akamaro. Bene aya mashusho atuma umwe abona undi nkigikoresho cyo kwishimisha aho kumwubaha no kumukunda byukuri. Ibi rero nibyo bivamo intandaro yo kunanirwa kubaka urugo rugasenyuka. Iyi Sinodi tuyitegereje kurushaho kumenya gutega amatwi urubyiruko, kubumva no kubaherekeza mu bibazo bahura nabyo.

10. Mu buzima burya ibyo umuntu akora byose icyo aba ashaka n’ubuzima bwishimye. Umuntu ashaka ishuli akiga kugirango azagire ubuzima bwiza bwishimye. Umuntu ashaka akazi agakora kugirango azagere ku buzima bwishimye. Umusore cyangwa inkumi ashaka uwo bafatanya kubaka urugo kugira bazagire ubuzima bwiza bwishimye. Urubyiruko narwo n’abantu baba baharanira kugira ubuzima bwishimye mubyo bakora byose. Nyamara umutima w’umuntu waremewe Imana nta kindi kintu gishobora kuwunyura. Umuntu ashakishiriza muri byinshi ariko ntanyurwe. Umuntu akorera amafaranga, ubukungu bw’ibintu ariko uko ayabona niko arushaho kugira inyota, ntiyigera anyurwa ngo atekane agire amahoro. Hari umuhanga witegereje aravuga ngo ushobora kugira amafaranga menshi ukaba wagura ibyo kurya byose wifuza, ariko ntabwo ushobora kugura apeti (appetit). Ufite amafranga ushobora kugura inzu nziza n’igitanda cya zahabu, ariko ntabwo ushobora kugura ibitotsi. Ufite amafranga ushobora kugura imiti, ariko ntushobora kugura ubuzima. Ushobora kugura amavuta meza yo kwisiga n’amaherena ya zahabu, ariko ntushobora kugura ubwiza. Umutima ufite amahoro n’inseko nziza zivuye ku mutima ukeye utanga ubwiza bw’umwimerere, niyo mpamvu umwana wese useka aba ari mwiza. Nta bwiza buruta ubw’inseko nziza ivuye ku mutima wuje ineza n’urukundo rutagira uburyarya.

11. Umutima w’umuntu waremewe Imana ntakindi gishobora kuwunyura kitari uguhura n’Imana no kubana nayo. Ibyishimo by’umuntu n’ugusabana n’Imana. Niyo mpamvu Ivanjili ari inkuru nziza y’ibyishimo. Muribuka mw’Ivanjili, umusore washakaga kunoza ubuzima ngo butungane kurushaho, niko kujya kureba Yezu ati, “Mwigisha mwiza, nkore iki kugira ngo nzabone ubugingo bw’iteka ho umurage?” Yezu ati: «uzi amategeko:  ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzahamye ibinyoma, ntuzagirire abandi nabi, urajye wubaha so na nyoko» Umusore ati kuva mu buto bwange amategeko y’Imana ndayubahiriza. Yezu yumva aramukunze. Yezu akunda umujene ukunda Imana akayubaha, akubaha amategeko yayo. Ariko uwo musore yari umukire afite ubukungu bwinshi. Yezu aramubwira ati, “Ubuze ikintu kimwe gusa: genda ugurishe ibyo utunze ubihe abakene, uzagira ubukire mu ijuru, hanyuma uze unkurikire.” (Mk10, 17-31) Uyu musore yumvaga yarubashye, Imana yubaha amategeko yayo ariko akumva hari icyo akibuze ataragera kuri bya byishimo bisendereye.Yezu ahita abonako impamvu aruko ashakira ubuzima bwishimye mu bukungu bw’ibintu kandi nubwo yarabifite byinshi ari umukungu, ntabwo yari yishimye, ntabwo yaranyuzwe nabyo, niko kumugira inama yo kwibohora akakira ibyishimo byogukurikira Yezu Kristu. Ntabwo ushobora kuba umugaragu w’ibintu n’Imana, ugomba guhitamo. (Mt 6,24) Uyu musore ibyo Yezu amubwiye, inama amugiriye yaramunaniye kuko umutima we wari uboshye ku bukungu bw’ibintu gukurikira Yezu biramunanira agenda ababaye. Yananiwe kwakira ivanjili ya Yezu Kristu, Ivanjili y’ibyishimo.

Nyirubutungane Papa Fransisiko nyuma ya Sinode ku ivugurura ry’iyogezabutumwa yanditse ibaruwa ya gitumwa yise “Ibyishimo by’Ivanjili”, nyuma ya Sinode y’umuryango yanditse “Ibyishimo by’Urukundo” none muri iyi Sinode aragira ngo urubyiruko rushobore kugera ku byishimo by’Ivanjili.

12. Urubyiruko ni igihe cyiza cy’ibyishimo umuntu aba avuye mu ntege nke z’ubwana aho agomba kugengwa n’abandi. Mu myaka y’ubusore aba yigenga, kandi ataragera  mu busaza aho nanone imbaraga z’umubiri ziba zidatuma akora cyangwa agera aho yifuza. Imyaka y’ubusore ni igihe cyiza cy’byishimo. Aha rero urubyiruko rukenera gushishoza nokumenya ibyishimo nyakuri atari ibibareshya bikabarangaza bikazatuma ejo bicuza imyaka yabo y’ubusore itarakoreshejwe neza bakivutsa amahirwe y’ibyishimo nyakuri Yezu Kristu yaje kuduhishurira no kudusangiza . Yezu agira ati, «Ibi mbibabwiye  ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo, kandi ibyishimo byanyu bisendere».(Jn 15, 11)

13. Urubyiruko ni igihe cyo kumenya umuhamagaro wanyu n’ubutumwa Imana yakugeneye iguha ubuzima. Nta muntu uvuka gutyo gusa (par hazard cyangwa by chance). Buri muntu Imana iba yaramutekereje ikamurema ifite impamvu, icyo azayikorera mu gihe runaka, imufitiye umushinga. Urubyiruko ni igihe cyo gushishoza, gutega amatwi, mw’isengesho n’inama bagirwa kugira ngo umuntu amenye umuhamagaro we nkuko Samweli yateze amatwi ijwi ry’Imana kandi akumva inama agirwa n’umusaserdoti Heli (1Sam 3,1-10). Kumenya umuhamagaro wawe rero no kuwitabira ni inzira nziza y’ibyishimo icyo gihe ubuzima bwawe buba bufite icyerekezo. Ubuzima bwawe buba bufite intego. Iyi sinode rero tuyitegerejeho ko urubyiruko ruzarushaho gufashwa kumenya no kwitabira umuhamagaro wabo nk’isoko nyayo y’ibyishimo. Muri iki gihe cy’ibintu bihindagurika cyane iyo umuntu ahuzagurika  atazi icyo ashaka bimubuza bituma adashobora kugira ubuzima bwishimye.

14. Gukunda Imana kuruta byose niryo banga ry’ibyishimo by’Ivanjili. Ni ibanga rifasha umuntu ku buryo niyo ahuye n’ibibazo cyangwa ibigeragezo ntagishobora kumuhungabanya (Rm8,31-39). Niyo mpamvu umuntu yemera nokuba yatanga ubuzima bwe aho kugirango ahemukire Imana yitandukanya nayo. Abahow’Imana nibwo buhamya bukomeye baduha. Umuntu wamenye urukundo rw’Imana ntacyo yarugurana. Rubyiruko rw’Afrika dufite amahirwe akomeye. Dufite urugero n’abavugizi mu ijuru. Abatagatifu bambere dufite muri Afrika ni Urubyiruko. Mt Karoli Lwanga n’abagenzi be hafi yabose bari abasore bari hagati y’imyaka 17 na 24. Hano hafi yacu kuri Goma hari umusore Floribert Bwana Chui yanze kurya ruswa arabizira kuburyo ubu ngubu Kiliziya iri mu nzira zo kuzamushyire mu bahire, intambwe ibanziriza ubutagatifu.

Rubyiruko hari ibyishimo byinshi n’ubuzima bwishimye mu gukunda Imana nokuyikorera. Ntabuzima bwishimye muri iyi si nko guhereza Imana n’umutima wawe wose.
Sinode rero izafashe urubyiruko kugera kuri ibi byishimo by’Ivanjili.

Mgr Antoine Kambanda
Umwepiskopi wa Diyosezi ya Kibungo
Rubavu 7/12/2017


Byanditswe : tariki ya 22 Ukuboza 2017 saa 18:21:56, ubu , : 82
Uwabitangaje : Secretariat CEPJ

֩ Ibitekerezo kuri iyi nkuru (0)

Nta gitekerezo kiratangwa kuri iyi nkuru, tanga agatego ube uwa mbere kugira icyo ubivugaho

Umugenzuzi

Funga Amazina:

Ijambo ry'ibanga:

Ohereza igitekerezo

Funga       
     

-
-


B I U URL    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Ohereza ifoto (itarengeje 200 kb), ariko si ngombwa

Andika iri jambo ry'igenzura:   34617