INYIGISHO YA MUSENYAERI SMARAGDE MBONYINTEGE MURI FORUM Y’URUBYIRUKO RWA DIYOSEZI YA KABAYI YABEREYE MURI PARUWASI YA MUSHSHIRO KUVA TARIKI YA 26-30 NYAKANGA 2017

CEPJ

Mu gusobanura ivanjiri y’umubibyi yasobanuriye urubyiruko ko Ijambo ry’Imana ryakirwa mu buryo bune (4). Ese wowe uri ubube? Umubibyi ajya kubiba imbuto zimwe zaguye:

  1. Mu nzira, 2. Ku rutare, 3. Mu mahwa, 4. Mu butaka bwiza

Ni ngombwa ko urubyiruko mu gihe turimo rwakira ijambo ry’Imana kandi rukera imbuto, mukaba ubutaka bwiza Imana ibibamo, niho mwahangana n’ibigeragezo ndeste n’ibibazo byugarije iyi si yacu.

Mu gusobanura insanganyamatsiko Papa Fransisko yageneye urubyiruko uyu mwaka: “Ushoborabyose yangiriye ibitangaza” (Lk1, 49) yabibukije ko ibitangaza Imana ibakorera biri hafi yabo, mu buzima bwa buri munsi. IcyoImana ishingirahoni:

  1. Umutima : wo gukunda, ese wowe ukunda ute? Ukunda iki?
  2. Ubwenge : budufasha gutekereza
  3. Umwete: (Ubushake ushyirabo kugira go wubake ubusore cg ubukumi bwawe, imibereho yawe, urugo rwawe....)

Urubyiruko rwahawe umugisha na Baptismu ya Yezu yari intangiriro y’urugendo rushya yari agiye gukora kuva i Nazareti no mu Galileya kugera i Yerusalemu. “Igitangaza cya mbere Imana yagukoreye ni ukuba umwana w’Imana binyuze muri Baptismu. Ibitangaza Imana ihora idukorera muri Baptismu: Indangakwemera tuvuga, Amazi ya Batismu dusukwaho, Amavuta matagatifu dusigwa, Itara duhabwa n’umwambaro wera twambikwa.

Mu gusoza, Nyiricyubahiro Musenyeri yagize ati:

“Forum y ‘urubyiruko yagombye kubaviramo umwanya wo kwibuka no kumenya gukoresha ubwenge bwanyu.Mugahitamo ubuzima buboneye. Ntabwo dushobora kubaho tutabahangayikiye. Imvune n’ibibazobyanyu turabizi! Ariko imbere yanyu hari ikizere gikomeye cyokubaho”. Mu guhitamo ubuzima hari ibintu bidubangayika nk’abarezi. Ntimugatomere mutazi aho mujya: gushaka, kwiha Imana.Mujyemubitekerezaho cyane”.

Mgr Smaragde.


Byanditswe : tariki ya 29 Nyakanga 2017 saa 18:30:32, ubu , : 390
Uwabitangaje : Secretariat CEPJ

֩ Ibitekerezo kuri iyi nkuru (0)

Nta gitekerezo kiratangwa kuri iyi nkuru, tanga agatego ube uwa mbere kugira icyo ubivugaho

Umugenzuzi

Funga Amazina:

Ijambo ry'ibanga:

Ohereza igitekerezo

Funga       
     

-
-


B I U URL    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Ohereza ifoto (itarengeje 200 kb), ariko si ngombwa

Andika iri jambo ry'igenzura:   8cce9