URUKUNDO NYAKURI RUVA KU MANA INKINGI Y'UBUZIMA BW'UMURYANGO

CEPJ
INTANGIRIRO
 • Urukundo, urukudo, urukundo iteka! Ni rwo rwa mbere! Ni nde utaruvuga? Ni nde udakunda? Ni nde utifuza gukundwa? Urukundo! Mbega ukuntu rukomeye! Rurarema! Imana yaremye kubera urukundo. Rurarema! Rukarema imiryango ikavuka. Ruromora! Rwomora imitima yakomeretse. Rubeshaho! Ni iki cyaruta urukundo? Mbese muri make urukundo ni rwo buzima. Kandi koko ni mu gihe Urukundo ni rwo “Mana† kuko Imana ari urukundo nk’uko Mutagatfu Yohani abitubwira. Umuntu yavuga ati: “kubaho ni ugukunda† mbese nk’uko tuvuga ko kubaho ari ukubana.
 • Gusa twakunda twagira, dukwiriye gushishoza no kumenya igisobanuro nyakuri cy’urukundo n’icyo rudusaba. Kuko hashobora kubaho kurwibeshyaho.
 • Birasanzwe ko umuntu ashobora kwibeshya, agatwarwa n’amarangamutima maze akamubuza kumva neza urukundo: icyo ari cyo mu by’ukuri n’icyo rumusaba. Umuhanga mu kuzirikana kuri ibi yagize ati: urukundo ni nk’ikirahure, iyo urufashe nabi ruragucika rukajanjagurika.† Ni yo mpamvu n’ubwo ari rwo rutugize dukwiye kurutinyuka tukaruhanga amaso tukarwumva kugira ngo natwe tumenye gukunda by’ukuri mbese nk’uko Imana ibitwifuriza. Yezu ati: “Icyo mbasabye ni uko Mukundana.† Ni cyo bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye.
 • Ni nde wakwiyibagiza se ko ibibazo dusanga mu ngo zacu nko gutandukana kw’abashakanye, ihohoterwa mu miryango n’ibindi bishingira ku rukundo ruke?
 • Ni yo mpamvu ngiye kubaganirira ku gisobanuro nyakuri cy’urukundo Imana yifuriza abantu. Uru rukundo akaba ari na rwo Imana yashingiyeho umubano w’abashakanye kugira ngo irutoze abantu bose. Turarebera hamwe kandi ukuntu uru rukundo rubonera igisobanuro cyarwo ku Mana no mu kwemera kuko Imana ari yo soko yarwo.
 1. I. URUKUNDO MU BUZIMA BW’UMUNTU N’UBW’UMURYANGO
I.1.UMUNTU YAREMEWE GUKUNDA
 • Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika kuri nimero ya 356 itubwira ko Imana yaremye umuntu ikamuha umwihariko umutandukanya n’ibindi biremwa. Yamuhaye ubwenge n’ubwigenge, imuha kandi umutima wo gukunda, bityo imuha kubaho mu rukundo no mu butungane yihatira kurushaho gusa na yo. Mutagatifu Yohani Pawulo wa II, mu nyandiko yise “Familiaris Consortio†, ku gika cyayo cya 11 yaragize ati: “Imana yaremye umuntu mu ishusho n’imisusire yayo (Intg 1, 26s); kandi nk’uko Mutagatifu Yohani umwanditsi w’amabaruwa abitubwira, Imana ni urukundo (1Yh 4, 6). Kuko Imana ari urukundo rero, n’umuntu uremye mu ishusho yayo ahamagariwe kubaho mu rukundo, azirikana iteka itegeko rya Nyagasani rigira riti: “Uzakunde Nyagasani Imana yawe n’umutima wawe wose, n’ubwenge bwawe bwose, n’amagara yawe yose kandi uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe† (Mk 12, 29-31).
 • Koko rero, Imana yaremye umuntu mu rukundo kandi imurema kubera urukundo. Nuko irema umugabo n’umugore mu ishusho yayo, ngo babane iteka mu rukundo badahemukirana kandi urwo rukundo banarutoze abazabakomokaho. Kuva ubwo, umuntu wese ahabwa uruhare kuri kamere y’urukundo rw’Imana.
 • Nyamara, uru rukundo dukwiye kurwumva neza. Urukundo Imana yaturemeye kandi itwifuriza ni uruhe rukundo? Dore ko mu mibereho y’abantu, urukundo rwagiye rufata inyito n’ibisobanuro byinshi tukaba twagera n’aho turwibeshyaho.
1.2. DUSOBANUKIRWE N’URUKUNDO
 • Nk’uko Papa Benedigito wa XVI abivuga mu ibaruwa yise “Deus Caritas Est†, ku gika cyayo cya kabiri, muri iki gihe ijambo “urukundo† ni rimwe mu magambo akunze gukoreshwa cyane ndetse no guteshwa agaciro, rihabwa ibisobanuro bitandukanye. Nk’uko akomeza abivuga ku gika cya kane cy’iyo baruwa, urukundo rufite ibisobanuro bitandukanye: hari urukundo umuntu akunda igihugu cye, urukundo umuntu agirira umwuga akora, urukundo hagati y’inshuti, urukundo hagati y’abavandimwe n’abo mufitanye isano, urukundo ugirira mugenzi wawe, ndetse n’urukundo ugirira Imana[1]. Ntitwakwibagirwa kandi n’urukundo umuntu akunda umwenda, ibiribwa, filimi, umupira, umuziki, yewe n’ibindi bireshya umutima n’ubwenge bw’umuntu.
 • Ariko se ibi byose ko tubyita “urukundo† mu kinyarwanda, byaba bifite igisobanuro kimwe? Oya! Kugira ngo hagaragazwe igisobanuro cya buri cyiciro cy’urukundo, abagereki bifashishije amagambo atatu y’ururimi rw’ikigereki, ari narwo rurimi rwanditswemo ibitabo bya Bibiliya by’Isezerano Rishya ndetse na bimwe mu bitabo by’Isezerano rya Kera. Ayo magambo ni: Eros, Philia na Agape. Yose avuga urukundo. Ariko se ni uruhe rukundo?
 1. a. « Eros »
 • “Eros† ni urukundo rushingiye ku irari kamere ry’umubiri hagati y’umugabo n’umugore cyangwa se hagati y’umuhungu n’umukobwa.
 • Umwanditsi w’umwongereza witwa William SHAKESPEARE (1564-1616) dukesha igitekerezo cyamenyekanye cyane cy’urukundo rwa Romeo na Juliette (1597), avuga ko “Eros† ari urukundo rushingiye ku irari kamere ry’igitsina (sexual instinct). Ikiranga urukundo nk’uru ni impamyi ikabije, gutitiriza no kuba nta handi rwerekera atari uguhaza irari ry’umubiri. Uru rukundo rugira ubukana burenze urugero nyamara rukayoka vuba.
 • Kugira ngo tubyumve neza reka dufate urugero dusanga muri Bibiliya. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli (2 Sam 13, 1-18) batubwira inkuru ya Amunoni wakunze Tamara. Muri iyo nkuru bagira bati: “…Abusalomu mwene Dawudi yari afite mushiki we wari ufite uburanga butangaje, akitwa Tamara. Amunoni mwene se yaje kumubenguka niko kuzongwa n’agahinda. Inshuti ye yitwa Yonadabu iza kubona ko yazonzwe n’agahinda, niko kumubaza ati: “Ni kuki wa mwana w’umwami we uzongwa uko bukeye? Ntushobora se kumbwira impamvu? Amunoni aramusubiza ati: “ni Tamara mushiki wa mwene Data Abusalomu nabengutse.† Nuko Yonadabu aramusubiza ati: “Uryame ku buriri bwawe, maze wigire umurwayi, so naza kugusura uzamubwire uti ndakwinginze ngo ureke mushiki wanjye Tamara aze ampe icyo ndya, ategure ibyo kurya imbere yanjye ku buryo mbona ko ariwe ubwe wabitetse, maze mbashe kurya.† Nuko Amunoni araryama yihindura indembe. Maze Dawudi atuma kuri Tamara amusaba kujya gutekera Amunoni iwe. Tamara aherako ajyayo asanga Amunoni aryamye. Atangira kumutekera nuko aramuhereza nyamara we yanga kurya ahubwo asaba ko baheza abantu bose. Abari aho bamaze gusohoka, Amunoni niko gusaba Tamara ko baryamana undi ati: “Oya! Uramenye udakora iryo shyano.† Nyamara undi aramukomeza ku gahato maze aryamana nawe. Nyuma atangira ku mwanga urunuka kuburyo urwango yari amufitiye rwarenze kure urukundo yari yaramukunze (2sam 13, 1-18).
 • Urukundo nk’uru ni rwo bita “Eros†. Rwahemuje benshi, rwahemukiye benshi rubasigira ibikomere byisnhi kuri Roho no ku mubiri. Bamwe rwabatesheje amashuri, abandi rubasenyera ingo, abandi rubirukana mu kazi. Benshi barafunzwe kubera iyi ngirwa rukundo, ishingiye kuri kamere Nyamanswa ya muntu.
 • Umwe mu bahanga bo hambere w’umugereki witwa Platon (427-347a.c.n) yagerageje kugenekereza imvano y’uru rukundo. Mu gitekerezo yise “Mythe d’Aristophane† dusanga mu gitabo yise “Le banquet†, agira ati: “Kera, ‘Zeus’ imana nkuru y’abagereki yari yararemye umuntu abumbiye hamwe umugabo n’umugore. Nyamara yaje kugaragaza imbaraga zidasanzwe maze yivumbura ku mana. Zeus byarayirakaje cyane niko kumutandukanya imucamo kabiri. Nuko kuva ubwo igice kimwe kijya ukwacyo n’ikindi ukwacyo. Umugabo ajya ukwe n’umugore ukwe. Nyamara buri wese agahora ararikiye cya gice cyamuvuyeho, mbese agishakisha ngo arebe ko yakongera gusubirana agasubira nk’uko yahoze.†
 • Uru rukundo nirwo Platon yise “Eros†.
 • “Eros† rero, ni urukundo rwishakira iraha ry’umubiri: rurangwa no kwikubira no guhindura uwo rushaka ikiribwa cyo kwihaza no kwimara irari. Iyo urangaye rurakurya, uhinduka ikiribwa wari umuntu, uhinduka igikoresho wari umuntu maze umusaruro ukaba kwibona mu bucakara butari bugukwiye nk’umuntu.
 • Papa Bendigito wa XVI mu ibaruwa yise “Deus Caritas Est†, ku gika cya 3, avuga ko “Eros† ari urukundo rw’iraha cyangwa se urukundo rugamije kwinezeza. Uru rukundo nta kindi rushingiraho atari uguhaza irari kamere ry’umubiri w’umuntu. Nk’uko akomeza abivuga ku gika cya gatanu cy’iyo baruwa Papa Benedigito wa XVI yerekana ko muri iki gihe hariho ibitekerezo byo kwimika umubiri n’irari ryawo no kwiyemeza kuwunezeza nta kabuza. Ku buryo urukundo abantu bagira igishuko cyo kurugarukiriza ku kwimara irari ry’umubiri. Ni ukuvuga ko kenshi abantu bavuga urukundo muri iki gihe baba bivugira “Eros† kuko ikibashishikaje ari ukwimara irari kamere no guhaza umubiri wabo n’ubwo udahaga. Papa Benedigito wa XVI nyamara yongeraho ko ibi ari ukwirengagiza nkana ko umuntu atagizwe n’umubiri gusa ahubwo agizwe n’umubiri, umutima na Roho, bityo no kugarukiriza urukundo ku irari kamere ry’umubiri bikaba byarusenya aho kurwubaka.
b. “Philia†
 • “Philia† ni urukundo rushingiye ku mutima w’umuntu. Aha tuhasanga urukundo ruhuza abana n’ababyeyi, urukundo ruhuza abavandimwe, urukundo hagati y’abantu bafitanye isano y’amaraso. Uru rukundo kandi turusanga ku bantu bafitanye ubucuti. Iri jambo turisanga mu ivanjili ya Matayo aho Yezu agira ati: “Ukunda se cyangwa nyina kunduta, ntakwiriye kuba uwanjye. Ukunda umuhungu cyangwa umukobwa we kunduta, ntakwiriye kuba uwanjye (Mt 10, 37)†. Uru rukundo rushingira ku isano abantu bafitanye cyangwa ku bucuti busanzwe bitewe n’ikibahuje dore ko ubucuti budashingira ku busa.
 • Umuhanga w’umugereki muri “philosophia† witwa “Aristote† (384-322 a.c.n.) asobanura birambuye iki kigero cya kabiri cy’urukundo. Mu gitabo yise “L’Ethique à Nicomaque†, Aristote yerekana ko “Philia† ari urukundo rusaba uruhare rwa buri wese ku bahujwe n’urwo rukundo. Mbese ni urukundo rwa mpa nguhe cyangwa se rwa magirirane. Ni urukundo umuntu akesha impano runaka afite abandi bamukurikiranaho cyangwa bamuca … Izo mpano zishobora kuba ubutunzi, uburanga n’ubwiza cyangwa imigenzo myiza nk’uko Aristote akomeza abivuga.
 • Biragaragara ko, uru rukundo ari urukundo rureshya. Mbese muri rusange ni umubano ushingiye kuri magirirane. Muri iki cyiciro dusangamo n’urukundo rwashingira ku gakungu. Aristote yerekana ko uru rukundo rugaragara akenshi mu rubyiruko. Aho bahuzwa n’imikino n’imyidagaduro, no gusangira, no gutembera, no kuganira…mbese n’ibindi byinshi bibashimisha. Urukundo nk’uru rushirana n’icyo rwari rukurikiye. Inyungu, ubwiza cyangwa uburanga, agakungu… iyo bitagihari rurayoyoka.
 • Nyamara n’ubwo rushira, uru rukundo ni ingenzi cyane kuko rufasha abantu guhuza urugwiro ni ukuvuga guhuza umutima n’ibitekerezo, bagasangira akabisi n’agahiye, bitewe n’intera uru rukundo rugenda rufata.
 • Mutagatifu Agusitini agiraga ati : « abahujwe n’uru rukundo banezezwa no kuba bari kumwe, baganira, baseka, bakora byose mu bwisanzure n’akanyamuneza. Iyo bari kumwe baratebya, bakungurana ibitekerezo, rimwe na rimwe ntibumvikane nyamara ntibibatere inzika. Umwe akigira ku wundi; (...) mbese abahujwe n’uru rukundo bariranga kuko akabari ku mutima kagaragara ku maso, mu mvugo, no mu bindi bimenyetso byinshi, bifasha abakundana guhuza imitima maze aho kuba ibiri ikaba umwe rwose. »
 • Mutagatifu Tomasi w’Akwini, mu gitabo yise « Somme contre les Gentils» yerekana ko urukundo nk’uru indunduro yarwo tuyisanga mu rukundo rw’umugabo n’umugore bashakanye, bahamagariwe kubaka umuryango wunze ubumwe mu rukundo, yerekana kandi ko uru rukundo rutanga umunezero, rukarama kandi rukaramba. Nyamara rwarama rwagira ntabwo ari indunduro y’Urukundo Imana yaremeye umuntu kandi yifuriza umuntu kugeraho. Ahubwo ni inzira n’intangiriro y’urukundo rusa n’Imana ari narwo Imana iduhamagarira kandi yubaka mu bantu ihereye ku rugo, cyangwa se umuryango w’umugabo n’umugore bahanye isakaramentu ry’ugushyingirwa.
c. « Agape »
 • « Agape » ni urukundo rwitanga, rudashingiye ku ndonke iyo ariyo yose cyangwa se inyungu. Ni urukundo nk’urw’Imana ikunda abantu, yo ikunda abantu bose kandi ikabagirira neza ntacyo ibaca. Ni urukundo rwita kandi rukishimira uwo rukunze ntacyo rumuciye, rukamukunda muri byose byaba ibyiza yewe n’ibibi rukemera ndetse no kumwitangira.
 • Uru rukundo ntabwo rushingira ku marangamutima cyangwa se ku kunyurwa, ahubwo ni urukundo rwitangira undi nta cyo rumutegerejeho nk’inyishyu. Ni urukundo rw’ibihe byose, rutanacogozwa n’umusaraba. Ni urukundo rwitanga kandi rushingiye kuri roho y’ubutungane Imana yaremanye umuntu.
 • Uru rukundo nirwo Imana ikunda ibiremwa byayo. Yo yohereje Umwana wayo Yezu Kristu arababara arapfa kugira ngo dukire. Nirwo rukundo rwateye Imana kurema kandi ni narwo itahwemye gutoza umuntu kuko ari rwo azakesha ubuzima n’umukiro urambye. Ibyanditswe Bitagatifu bigaruka kenshi kuri uru rukundo kuko ari rwo shingiro ry’umugambi w’Imana wo gukiza abantu.
 • Papa Benedigito wa XVI avuga ko uru rukundo ari urukundo rwa gikristu rurangwa no kwitanga. Yerekana ko uru rukundo ari Imana ubwayo nk’uko mutagatifu Yohani umwanditsi w’amabaruwa abivuga (1Yh 4, 16b).
 • Imana yagennye ko uru rukundo ari rwo rushingirwaho imibereho y’umuryango n’umukiro w’abantu bose muri rusange. Yaduhaye umuryango w’umugabo n’umugore bahanye isakaramentu ry’ugushyingirwa kugira ngo ube ishuri n’igicumbi cy’uru rukundo maze rusesekare ku bantu bose. Niyo mpamvu umuhire Papa Yohani Pawulo wa II mu nyandiko yise « Familiaris Consortio » ku gika cya 11 avuga ko urukundo hagati y’umugabo n’umugore rukomoka ku mugambi Uhoraho w’Imana wifuriza umuntu kubaho arangamiye ubutaretsa umugambi wayo wo kumucungura mu rukundo. Ngiyi impano y’Imana Mutagatifu Valentin yavugaga. Impano y’urukundo urukundo rushinze Imizi ku Mana ariyo soko yarwo. (Ntuzacikwe n’ibikurikira).
Padiri Fidèle MUTABAZI
COLLEGE SAINTE MARIE REINE KABGAYI


[1] Cf. Benoà®t XVI, Lettre Encyclique : Deus Caritas Est, 2013. n. 2.

Byanditswe : tariki ya 20 Mata 2015 saa 18:57:29, ubu , : 406
Uwabitangaje : Secretariat CEPJ

֩ Ibitekerezo kuri iyi nkuru (0)

Nta gitekerezo kiratangwa kuri iyi nkuru, tanga agatego ube uwa mbere kugira icyo ubivugaho

Umugenzuzi

Funga Amazina:

Ijambo ry'ibanga:

Ohereza igitekerezo

Funga       
     

-
-


B I U URL    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Ohereza ifoto (itarengeje 200 kb), ariko si ngombwa

Andika iri jambo ry'igenzura:   406b3